Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy meghatározza az Ékszerről mindent honlapján található szolgáltatások igénybevételének általános szabályait.

Jelen Általános Szerződési Feltételek az alábbiakat tartalmazzák:

az Ékszerről mindent (továbbiakban: Szolgáltató) honlapján (http://www.ekszerrolmindent.hu és https://www.ekszerdragako.hu  továbbiakban: honlap) található szolgáltatásokra történő befizetéssel kapcsolatos szabályokat;
a szolgáltatás kapcsán a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket; valamint
a szolgáltatással kapcsolatos jogviták esetére szükséges információkat.
Amennyiben úgy dönt, hogy igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: Ászf.). Csak akkor vegye igénybe a honlap szolgáltatásait, ha az Ászf. átolvasása és értelmezése után az abban foglalt minden ponttal egyetért és elfogadja azt. Az Ászf. elfogadásával egyidejűleg annak rendelkezéseit az előfizető magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja, hogy:

az Ászf. kizárólag elektronikus formában, folyamatosan érhető el a Szolgáltató honlapján;
az Ászf. alapján létrejövő szerződés csak elektronikus formában kerül megkötésre, így az nem minősül írásbeli szerződéskötésnek és iktatásra sem kerül;
az Ászf. teljes terjedelmében az alábbi linken tölthető le:
https://www.ekszerdragako.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Ékszerről mindent, működteti: Alt Andrea egyéni vállalkozó;
A Szolgáltató székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 24. B. 5/8.

A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@ekszerrolmindent.hu
A Szolgáltatót nyilvántartó önkormányzat: Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat;

A Szolgáltató nyilvántartási száma: 53531722
A Szolgáltató adószáma: 69681314-1-41

A szerződés nyelve: magyar

Szolgáltató tárhely szolgáltatójának neve: Tárhelyszolgáltató: AB Plusz Bt
Székhelye: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48
Elektronikus elérhetősége: abplusz@abplusz.hu

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztató
Az adatvédelmi tájékoztató a honlapról az alábbi linken érhető el és tölthető le teljes terjedelmében: https://www.ekszerdragako.hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

Az előfizető a honlap szolgáltatásainak igénybevételével az Ászf.-ben foglalt szabályokkal együtt az adatvédelmi tájékoztatót is magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a személyes adatai kezeléséhez az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint hozzájárulását adja.
A Szolgáltató kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat.
A Szolgáltató különleges adatnak minősülő adatot nem kezel.

A honlap működése:

Workshopra / tréningre való jelentkezés

A honlap „Workshop”, illetve „Tréning” menüpontjában lehet a képzésekre jelentkezni.
Workshop esetén az alábbi felületen található (https://www.ekszerdragako.hu/workshop-jelentkezes/) űrlap kitöltése szükséges, míg tréningre történő befizetés esetén a következő felületen található űrlapot (https://www.ekszerdragako.hu/trening-jelentkezes) kell kitölteni.
Az előfizető a vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, számlázási címe, és a választott kurzus kiválasztásával tudja elindítani a jelentkezéshez szükséges folyamatot.

A „Jelentkezem!” gombra kattintva fejezhető be a jelentkezés, amelyet követően, legkésőbb 48 órán belül az előfizető által megadott e-mail címre egy visszaigazoló emailt kap jelentkezéséről.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza az összeg utalásához szükséges adatokat és a végösszeget.
A tanfolyamon való helyét az előfizető a részvételi díj teljes összegének befizetésével tudja véglegesíteni.
A jelentkezési lap kitöltése a tanfolyamra való jelentkezésnek és a részvételi díj kifizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásnak minősül.

Amennyiben az adott workshopra jelentkezők száma nem éri el a Weboldalon feltüntetett minimum létszámot a jelentkezési határidőig, úgy a meghirdetett kurzus nem indul el.
Ebben az esetben a jelentkező három opció közül jogosult választani:

egy másik időpontban meghirdetett, ugyanazon tematikájú workshopra teszi át jelentkezését bármely más tematikájú, de árában megegyező értékű workshopra teszi át jelentkezését a befizetett összeg visszautalását kéri


Fizetési szabályok

A jelentkező, a jelentkezését visszaigazoló e-mailben feltüntetett számlaszámra köteles utalni a képzés teljes összegét.
Amennyiben ezt a visszaigazoló emailben feltüntetett jelentkezési határidőig nem teszi meg, a tanfolyamon való részvétele nem biztosított. Az utalás elindításának napján a Szolgáltatót értesíteni kell. A Szolgáltató a számlát elektronikus formában küldi ki a jelentkezéskor megadott számlázási címre.

Vegyes rendelkezések

Irányadó jog:
Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és a felek között létrejövő jogviszonyra a magyar jog, azon belül pedig különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben az ÁSZF. valamely része érvénytelenné válik, az ÁSZF többi részének érvényességét ez a körülmény nem érinti.

Egyoldalú szerződésmódosításhoz való jog
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZet egyoldalúan módosítsa.

Felelősség
A Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét a befizetők által tanúsított magatartással kapcsolatban. A jogellenes magatartásból származó következményekért kizárólag a befizetőt terheli felelősség.

A befizető jogellenes magatartása esetén a Szolgáltató minden segítséget megad az adott ügyben eljáró hatóságnak a jogellenes cselekmény felderítése, és következményeinek végrehajthatósága céljából.

Hatály

Az ÁSZF 2019. 06. 03.-tól annak visszavonásáig hatályos, és a Szolgáltató bármikor egyoldalúan módosíthatja.